Redovni članovi Društva

NameZvanjeGrad
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

gordana.bokalovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut)

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u Udruzenju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta (UDAPS).

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

zaga.bradic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila specijalizaciju iz psihijatrije i užu specijalizaciju iz psihoterapije. Nosilac je Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju (2005.), Evropskog sertifikata za psihoterapiju (2006.), diplome psihoanalitičkog psihoterapeuta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (2011.), diplome adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta Evropske federacije za psihoanalitičku psihoterapiju (2013.).

Profesionalno iskustvo:

Psihijatar na Odeljenju za psihijatriju Opšte bolnice u Kruševcu, zatim psihijatar i psihoterapeut a potom i šef Odeljenja za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Klinike za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“, a od 2006. jedan od osnivača i šef Dnevne bolnice za adolescente Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Aktuelno, psihijatar i psihoterapeut u privatnoj praksi.

Punopravni je član Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije-DPPS ( u dva mandata generalni sekretar), Saveza društava psihoterapeuta Srbije-SDPS, Udruženja za dečju i adolescentnu psihoterapiju Srbije-UDAPS čiji je jedan od osnivača i bivši predsednik, i član Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije- DEAPS. Od 2013. delegat je Srbije za Sekciju dečje i adolescentne psihoanalitičke psihoterapije Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta-EFPP.

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 475050

E-mail adresa:

silviobulic011@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Specijalni pedagog, magistar farmacije

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitička psihoterapija adolescenata i odraslih

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • zamrznuto članstvo
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

ocol@eunet.rs  


Prethodno obrazovanje:

Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Profesionalno iskustvo:

Od 1993. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje (specijalista psihijatrije postala je 1997.g.). Do 2010.g.  radila je na Odeljenju za afektivne poremećaje i krizna stanja, zatim u Dnevnoj bolnici, Odsek za neuroze i poremećaje ličnosti, a od 2012. godine je šef Kabineta za psihoterapiju pri Specijalističko – konsultativnoj službi Instituta za mentalno zdravlje. Od 2001. do 2007. godine bila je konsultant psihijatar u programu za iseljavanje u drugu zemlju i konsultant psihijatar u radu sa žrtvama trgovine ljudima pri IOM – UN (Međunarodna organizacija za migracije – Ujedinjene nacije). Od 2018.g. je konsultant i edukator u programu “Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška migrantima” pri IOM- UN. Od 2016-2019.g. bila je član Etičkog komiteta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Stekla je zvanje primarijusa 2013. godine, a iste godine je izabrana za asistenta Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum na predmetima Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma, aktuelno je uzela status mirovanja. 1993-1994.g. bila je observer jednogodišnje psihodramske psihoterapijske grupe pacijenata na kliničkom  odeljenju Instituta za mentalno zdravlje, 1995.g. završila je uvodni seminar iz porodične psihoterapije alkoholizma, Institut za mentalno zdravlje, 2001-2002.g. završila je uvodni deo iz integrativne psihoterapije, pri Asocijaciji za traumaterapiju, integrativnu terapiju i psihosocijalne intervencije, Beograd –   u asocijaciji sa  Fritz Perls Institute fur integrative therapy, gestalttherapie und kreativatsforderung, Dusseldorf, Germany. 2009 godine završila je kurs Short-term psychodynamic supportive psychotherapy for depression na 162nd American Psychiatric Association Annual Meeting u San Francisku, USA.

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 1299102

E-mail adresa:

gdedic146@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet (MF) u Beogradu (1982. godina), specijalizacija iz neuropsihijatrije na VMA (1991. godina), uža specijalizaciju iz psihoterapije na MF u Beogradu (2008. godina), magistarske studije na MF u Beogradu (1989. godina), doktorska disertacija  na VMA (1998. godina)

Nosilac je Jugoslovenskog (2008. godina) i Evropskog (2011. godina) sertifikata za psihoterapiju.

Profesionalno iskustvo:

Aktuelno je načelnik Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju VMA.

Izabrana je u zvanje redovni profesor 2011. godine na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane gde predaje na integrisanim osnovnim studijama: Medicinsku etiku, Veštine komunikacija, Psihijatriju i Bioetiku na doktorskim studijama. Nastavnik je na master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. 

Potpredsednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije od 2010. godine.

Redovni je član SKAIN (Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka).

Autor je oko 170 stučnih i naučnih  radova i 10 knjiga iz oblasti psihijatrije i psihoterapije.

Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim kongresima iz psihijatrije i psihoterapije.

Predsednik je naučnog odbora 8 domaćih i 23 EAP Congress kongresa psihoterapeuta.

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Upravnog odobora Društva
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

tija.despotovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Doktor medicine, psihijatar, grupni analitičar, psihoanalitičar, psihoanalitički psihoterapeut

Profesionalno iskustvo:

Psihijatrijska klinika KCS, rad sa neurozama i graničnim stanjima na Avali i u Dnevnoj bolnici; radi u privatnoj praksi – Spec psihij. ordinacija ˝PSIHA˝

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Upravnog odbora
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

sanja.dimoski@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetu

Profesionalno iskustvo:

Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i mladi sa poremećajem ponašanja, osobe sa problemima zavisnosti od supstanci i njihovim porodicama, osobe sa govornim poremećajima, psihoterapijski klijenti) u državnom i privatnom sektoru. Zvanje psihoanalitičara stekla u okviru Beogradskog psihoanalitičkog društva 2009. godine. Trenutno, u praksi se bavi psihoanalizom i psihoanalitičkom psihoterapijom. Objavljena joj je knjiga „Čudesno u nama – od bajke do psihoterapije” (Treći trg, 2016) u kojoj su praćene paralele između tokova psihoanalitičkih psihoterapija i sadržaja omiljenih bajki klijenata na terapiji.

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

064 1288705

E-mail adresa:

vesna.dukanac@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1989, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1996, Magistar medicinskih nauka, oblast psihoterapija, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1997, Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2010, Subspecijalista psihoterapije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2009, Doktor defektoloških nauka, oblast prevencija poremećaja ponašanja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER ) Univerzitet u Beogradu

Profesionalno iskustvo:

1992-1997. godine radila na Klinici za psihijatriju KCS ( u okviru specjalističkog staža)

1998. – i dalje radi u Institutu za mentalno zdravlje Beograd:  radila u Dispnazeru za mentalno zdravlje dece i adolescenata, od 2006. jedan je od osnivača Dnevne bolnice za adolescente u kojoj je I radila, od 2018. šef je Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti.

2014. godine stekla je Sertifikat za psihoterapija u okviru Saveza psihoteraapeuta Srbije.

2016. godine Ministarstvo zdravlja RS, a po predlogu predsedništva Srpskog lekarskog društva, dodeljuje joj  zvanje  PRIMARIJUSA.

2016. godine odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, promovisana je u naučno zvanje – Naučni saradnik, u oblasti defektolo[kih  nauka – FASPER BU.

2000. – i dalje član je Srpskog lekarskog društva – SLD ( psihijatrijske ( od 2000. godine)  i psihoterapijske sekcije SLD-a ( od 2005. godine)).

2006. – i dalje član je DEAPS-a ( Društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju  Srbijer).

2005. – i dalje član je DPPS-a ( Društva za psihoanalitičku psihoterapija Srbije) i obavljala je funkcije člana Predsedništva DPPS-a, blagajnika, generalnog sekretara i podpredsednika Društav u period od 2009-2017- godine.

2014-2018. bila je  delegat Srbije pri Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

2010. – i dalje član je Upravnog odbora I jedna od osnivača UPPPS-a ( Udruženja za psihoanalitičku psihoterapija parova i porodica Srbije).

2013. godine ima status Edukataro DPPS-a.

2007- 2013. Završila je edukaciju iz grupne analize i pridruženi je član DGAB ( Društva grupnih analitičara Beograda).

2009. završila je edukaciju za edukatore asertivnog treninga pri Institutu Psihopolis u Novom Sadu.

2017. godine stekla je zvanje Docenta, predaje na Visokoj školi socijlanog rada u Beogradu.

2018. godine izabrana je za šefa Kateddre za socijalni rad na Visokoj školi socijlanog rada u Beogradu

2008. godine učestvola je u relaizaciji naučnog projekta “UNapređenje zdravlja posebnih grupa stanovništva ( 1802-08) Predmet 05 “Prevencija samoubistva I nasilja kod mladih”

2019. učestvuje u realizaciji projekta koji organizuje IOM (Međunarodna organizacija za migracije – Ujedinjene nacije) i VŠS Beograd “MI I ONI smo za JEDNO”

U toku svog profesionalnog rada objavila je 67, od čega je publikovano 23 radova u domćim i međunarodnim časopisima od čega je 4 rada objevljeno u časopisima koji se nalaze na SCI listi.

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Valjevo, Srbija; Pearl River, New York State, USA

Kontakt telefon:

060 707 7700; +1(518) 360-5787

E-mail adresa:

cmh.vanima@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1990, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1997, Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1999, Magistar medicinskih nauka, oblast psihoterapija, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2004, Specijalista psihoterapije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2005, The European Certificate of Psychotherapy, The European Association for Psychotherapy, Vienna, Austria

2009, Doktor medicinskih nauka, oblast psihijatrija, tema psihoterapija, , Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Profesionalno iskustvo:

Doc. dr Tomislav Gajić je specijalista psihijatrije i specijalista psihoterapije sa preko 25 godina medicinske prakse, od čega već  20 kao specijalista psihijatrije i 15 godina kao specijalista psihoterapije. Na psihijatrijskom odeljenju Zdravstvenog centra Valjevo radio je u periodu od 1992-2011.godine.

Od 2000.-2006. član predsedništva Psihijatrijske sekcije SLD i član je Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.  Podpredsednik „Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije“ (2004-2015) i delegat Srbije (2007-2014) pri Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

Tokom 2000.-te godine sa grupom kolega iz nekoliko mesta u zemlji osniva nevladinu organizaciju “ Centar za istraživanje i unapređivanje mentalnog zdravlja-VAnima“ gde je Predsednik Upravnog odbora.

Na mestu načelnika Psihijatrijske službe od 2001 do 2011.godine, kada napušta javno zdravstvo i otvara privatnu psihijatrijsku praksu „Regionalni centar za dinamičku psihijatriju“ u Valjevu.

2004.godine Ministarstvo zdravlja RS, a po predlogu predsedništva Srpskog lekarskog društva, dodeljuje mu  zvanje  PRIMARIJUSA.

Kooistraživač studija: „Subjective Experience and Physical Activity in the Everyday Life of Psychiatric Clients“ 2004.te godine, studije “ Social Support and Companionship Among People with Mental Illness in Serbia “ 2005.te godine i studije  „Cognition and symptoms in social and physical activity for Serbians with schizophrenia living in the community“ u saradnji, Indiana University i Psihijatrijske službe u Valjevu pod rukovodstvom Prof.dr  Bryan P. McCormick sa Indiana University.

2011. godine je Associate Editor E-Journal časopisa EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector).

Tokom 2012.godine biva izabran za redovnog člana Američke Akademije za psihoanalizu i dinamičku psihijatriju (Psychiatric Fellow of American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry) gde je bio i Co-Leader Special Interest Group: Psychodynamic Applied to Psychopharmacology u toku 2012.godine.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2013. godine, promovisan je u naučno zvanje – Naučni saradnik, u oblasti medicinskih nauka – medicina.

Godine 2015. Izabran je za docenta na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum.

2017.godine je gostujući profesor na The Global Institute for Health and Human Rights, University at Albany, State University of New York. Tokom 2018. Godine radio je kao asistent u istraživanju na The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, New York, USA

Trenutno je angažovan kao pridruženi istraživač The Institute for International Health and Education (IIHEUS), Albany, USA gde saradjuje sa Prof.dr Kamiar Alaei u niz medjunarodnih projekata u sferi mentalnoh zdravljaiI ljudskih prava.

U toku svog profesionalnog rada objavio je 75, od čega je publikovano 15 radova: 6 u domaćim časopisima, 9 u međunarodnim časopisima (2 u izvodu i 7 u celini) od čega je 6 u časopisima koji se nalaze na SCI listi.

Psihoanalitički psihoterapeut • zamrznuto članstvo
Valjevo
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Potpredsednik Društva
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Generalni sekretar Društva
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Član Etičkog komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 211760

E-mail adresa:

dr.ilicivan@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Specijalizacija iz psihijatrije

Supspecijalizacija iz psihoterapije pri med.fakultetu  (priznat  status sertifikovanog psihoanalitičkog psihoterapeuta)

Edukacija sa grupnom supervizijom u trajanju od 12 godina , vodjena od strane psihoterapeuta Tavistock instituta u  Londonu  (Branka Vukašinović Pecotić i Mirjana Renton)

Profesionalno iskustvo:

35 godina iskustva u psihijatrijskom radu

30 godina psihoterapijskog iskustva u psihoanalitičkoj psihoterapiji

Psihijatrija i psihoterapija adolescenata , 30 godina u okviru Odseka za poremećaje mladih pri Klinici za psihijatriju KCS u Beogradu,  13 godina na poziciji Šefa Odseka.

Aktivno učešće na kongresima, seminarima , simpozijumima…  posvećenih mentalnom zdravlju adolescenata i psihoterapiji, u zemlji i inostranstvu. Poslednjih 5 godina redovna saradnja sa  Psihoterapijskom ligom Rusije (Moskva)  kao i Istočno-evropskim institutom psihoanalize (Sankt Peterburg) i  Uralskom asocijacijom analitičke psihologije i psihoanalize (Jekaterinburg) .

Članstvo i učešće u radu psihoterapijskih institucija u Srbiji: Psihoterapijska sekcija SLD (predsednik sekcije tokom 9 godina, aktuelno član predsedništva) ;  Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (redovni član i predsednik Etičkog komiteta),  DEAPS …

Rad u superviziji poslednjih 5 godina kao supervizor, u zemlji i inostranstvu (po pozivu).

Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Etičkog komiteta
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • zamrznuto članstvo
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Trening komiteta
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

snezana.kecojevic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Primarijus, specijalista psihijatrije, subspecijalista psihoanalitičke psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, psihoanalitički psihoterapeut DPPS, trening grupni analitičar DGAB, u u privatnoj praksi Agencija za edukaciju „Dijalozi“, Beograd, načelnica Dnevne bolnice za psihijatriju KBC“Dr.Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, načelnik odeljenja za alkoholizam Zavoda za bolesti zavisnosti, Beograd, specijalista psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini.

Strukovna udruženja:

Punopravna članica i predsednica Upravnog odbora DPPS, punopravna članica DGAB, članica Trening Komiteta DGAB, punopravna članica Internacionalne Grupnoanalitičke Asocijacije (GASI), Evropske Federacije za Psihoterapiju (EFPP), Evropske grupno analitičke mreže (EGATIN), članica Udruženja psihijatara Srbije (UPS), članica Evropske psihijatrijske asocijacije (EAP), predsednica sekcije za psihoterapiju Srpskog lekarskog društva (SLD).

Profesionalno iskustvo:

Višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti psihijatrijske i psihodinamske dijagnostike, farmakoterapije, psihoedukacije, individualne i grupne psihoterapije i grupne analize kao i u oblasti prevencije psiholoških i mentalnih poteškoća mladih i odraslih, iz širokog spektra menatlnih disfunkcionalnosti nepsihotične , psihotične prirode i graničnih stanja , kao i značajno iskustvo na polju edukacije iz oblasti grupne analize, psihoanalitičke psihoterapije i psihodinamske psihopatologije, saradnica udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, kao i na projektima prevencije u oblasti mentalnog zdravlja i projektima inkluzije korisnika u zajednicu.

Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Društva
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

064 5885540

E-mail adresa:

leko.mako@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Neuropsihijatar

Subspecijalista iz psihoterapije

Magistar i doktor medicinskih nauka iz psihoterapije

Profesionalno iskustvo:

Neuoptični pormecaji-analitička psihoterapija u okviru Dispanzera Instituta za mentalno zdravlje Beograd

Neuroitični poiremćaji i uze problem optimalne distance u psihotanalitičkoj terpiji u privatnoj praki u MediHelpu u Beogradu

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

vesnamedicvulovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet, specijalizacija neuropsihijatrije

Profesionalno iskustvo:

Neurologija, psihijatrija i psihoanalitička psihoterapija odraslih

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

pejovic.bg@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Master psihologije, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Master teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu

Sertifikovan psihoanalitički psihoterapeut, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.

Sertifikovani trener i supervizor za programe zaštite ljudskih prava pripadnika osetljivih grupa.

Profesionalno iskustvo:

Psiholog i dečji psihoterapeut u predškolskoj ustanovi „Leptirić“ u Beogradu.

Saradnik Univerzitetske dečije klinke u Beogradu

Saradnik na programima UNICEF-a za prevencije vršnjačkog nasilja.

Vodio više programa za promociju i zaštite ljudskih prava pripadnika osetljivih grupa (Roma, osoba sa invaliditetom, pripadnika seksualnih manjina, osoba sa teškoćama u mentalnom zdravlju, veteranima ratova 1991-1999…)

Psihoterapeut u privatnoj praksi.

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

irenaradic2003@yahoo.co.uk


Prethodno obrazovanje:

Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet u Beogradu
Psihoanalitički psihoterapeut, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije
Grupnoanalitički psihoterapeut u edukaciji, Društvo grupnih analitičara Beograd

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitički psihoterapeut za pojedince, parove i analitičke grupe u privatnoj praksi Prostor.
Trener sa dugogodišnjim iskustvom u ljudskim resursima.

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Valjevo, Srbija; Pearl River, New York State, USA

Kontakt telefon:

064 144 0765; +1(929) 313-9313

E-mail adresa:

b.stamatovicgajic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1991, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

2001, Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2001, Magistar medicinskih nauka, oblast biološka psihijatrija, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2011, Doktor medicinskih nauka, oblast psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

2013, Specijalista psihoterapije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2017, ECFMG Certificate, USA

Profesionalno iskustvo:

Prof. dr Branka Stamatović Gajić je specijalista psihijatrije i specijalista psihoterapije sa preko 28 godina medicinske prakse.

Po završenom fakultetu zapošljava se kao asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gde započinje i postdiplomske studije. U toku 1992. boravi u Holandiji, kao gostujući naučnik u  Psihoneurofarmakološkoj istraživačkoj jedinici Katoličkog univerziteta u Najmegenu (Psychoneuropharmacological  Research  Unit, Catholic University of Nijmegen, The Netherlands), gde učestvuje u istraživačkom radu.

Po povratku iz Holandije zapošljava se u Zdravstvenom centru Valjevo, a u Službi psihijatrije od 1994.godine.

Od 1993.godine, član Srpskog lekarskog društva i Psihijatrijske sekcije u okviru kojih je imala i rukovodeće funkcije. Od  2000-2002 Član je Predsedništva SLD Podružnica Valjevo a od 2006.-te i dalje, Član Predsedništva Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. Član je od 2000-te godine Udruženja psihijatara Jugoslavije, a od 2004-te Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Na mestu je  Podpredsednika Upravnog odbora nevladine organizacije »Centra za istraživanje i unapredjivanje mentalnog zdravlja-VAnima« od 2000.-te godine. Bila je Predsednik Nadzornog odbora Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS), a čiji je član i osnivač od 2004-te.

Uključena je u rad Ekspertske grupe za zdravlje mladih kao član Grupe za razvoj i mentalno zdravlje mladih Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a od 2004. do 2009.godine radi kao regionalni koordinator projekta „Razvoj zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke za Kolubarski region, i od tada završava čitav niz edukacija vezanih za pitanja organizacije, finansiranja, rukovođenja i kvaliteta.

2005 i 2006.-te godine se usavršava pri Institutu svetske banke na  Semmelweis University u Mađarskoj.

Kooistraživač studija: „Subjective Experience and Physical Activity in the Everyday Life of Psychiatric Clients“ 2004.te godine, studije “ Social Support and Companionship Among People with Mental Illness in Serbia “ 2005.te godine i studije  „Cognition and symptoms in social and physical activity for Serbians with schizophrenia living in the community“ u saradnji, Indiana University i Psihijatrijske službe u Valjevu pod rukovodstvom Prof.dr  Bryan P. McCormick sa Indiana University.

U toku 2008. i 2009.-te godine Ministarstvo zdravlja je angažuje na poslu eksternog evaluatora projekta ”Jačanje nacionalnog odgovora na HIV/sidu decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga”, za oblast pružanja usluga ”Prevencija HIV-a/smanjenje štete među intravenskim korisnicima droga”.

Godine 2013. Izabrana je za vanrednog profesora na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum. Na tom fakultetu bila je dekan od 2015.do 2018.te godine.

Tokom 2015.godine biva izabrana za člana Američke Akademije za psihoanalizu i dinamičku psihijatriju (Psychiatric Fellow of American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry).

2010.godine Ministarstvo zdravlja RS, a po predlogu predsedništva Srpskog lekarskog društva, dodeljuje joj zvanje  PRIMARIJUSA.

2017.godine je gostujući profesor na The Global Institute for Health and Human Rights, University at Albany, State University of New York.

Trenutno je angažovana kao pridruženi istraživač The Institute for International Health and Education (IIHEUS), Albany, USA gde saradjuje sa Prof.dr Kamiar Alaei u niz medjunarodnih projekata u sferi mentalnog zdravlja i ljudskih prava.

Lokalni je ekspert Caritas Italiana u Srbiji pri projektu UPdate of Socializing and TREAtment inMental health, pri  European Commission, Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) funding, 2010.

2010.godine završava Interdisciplinary Postgraduate Training in Mental Health Policy and Economics Research. The International Center of Mental Health Policy and Economics  (ICMPE) u Milano, Italija.

U toku svog profesionalnog rada objavila je 86 radova, od čega je 15 publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima (9 radova je u časopisima na SCI listi), a 6 je publikovano u izvodu.

Psihoanalitički psihoterapeut
Valjevo
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

biljanasobic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Filozofski fakultet Beograd, Psihologija

Profesionalno iskustvo:

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „dr Cvetko Brajović“

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

jasminavst@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

  • Magistar psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
  • Završila osnovni i napredni nivo edukacije i superviziran joj je rad sa pacijentima Racionalno Emotivno Bihejvioralnom terapijom.
  • Zvanje psihoanalitički psihoterapeut dobila od DPPS.

Profesionalno iskustvo:

  • Psiholog-pripravnik u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata.
  • Bavila se savetodavnim radom sa ženama žrtvama naselja u Sigurnim kućama kao i ženama žrtvama trgovine ljudima.
  • Bavila se savetodavnim radom parova koji prolaze vantelesnu oplodnju u organizaciji Grada Beograda.
  • Aktuelno se bavi psihoanalitičkom psihoterapijom odraslih u privatnoj praksi.

 

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Pridruženi članovi Društva

NameZvanjeGrad
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

062 772718

E-mail adresa:

natashaijankovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1999.– Diplomirani psiholog, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu;

2010.– Specijalista medicinske psihologije, Medicinski fakultet u Beogradu;

Psihoanalitički psihoterapeut  – pridruženi član;

Grupni analitičar pod supervizijom.

Profesionalno iskustvo:

1999-2000. Psiholog u Centru za socijalni rad;

2000-2002. Psiholog – savetnik u srednjoj školi;

2002-2017. Psiholog u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „Kovin“ u Kovinu;

Od 2017. Psihoterapeut u privatnoj praksi.

Blagajnik Društva
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

dusanka.latas@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Diplomirani psiholog Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. dokctor psihološikih nauka Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalista medicinske psihologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalno iskustvo:

Zaposlena u Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović- Dedinje”, prethodno zaposlenje ( 1998-2011) Klinika za psihijatriju Klinički centar Srbije

Beograd

Počasni članovi Društva

NameZvanjeGrad
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd

Inostrani članovi Društva

NameZvanjeGrad

Grad:

Nis, Srbija; Stuttgart, Nemacka

E-mail adresa:

ljiljana.s.samardzic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet u Nisu; specijalizacija iz neuropsihijatrije u Nisu, specijalizacija iz psihoanalitičke psihoterapije u Beogradu; doktorat medicinskih nauka u Nisu

Profesionalno iskustvo:

23 godine (hospitalnog, poluhospitalnog i ambulantnog) rada u psihijatriji i psihoterapiji (Klinika za psihijatriju, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja u Nisu- Srbija).  Poslednje 3 godine rad u hospitalnoj psihoterapiji (Klinika za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju, Nemačka).

Psihoanalitički psihoterapeut • zamrznuto članstvo
Nemačka

Grad:

Berlin

E-mail adresa:

maja.dekicdjelic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Dipl.psiholog, grupni analitičar

Profesionalno iskustvo:

2003-2004 – volontersko-pripravnički staž u KBC Zvezdara

2004-2017 – psiholog na odeljenju za Mentalno zdravlje, Dom zdravlja Zvezdara

2009-2017 – privatna praksa za grupnu i individualnu psihoterapiju; Beograd

2018, i dalje – psiholog i psihoterapeut u privatnoj praksi, Berlin

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Etičkog komiteta
Berlin, Nemačka

Grad:

Podgorica

Kontakt telefon:

+382 69 053145

E-mail adresa:

zvezdanlekic@t-com.me


Prethodno obrazovanje:

Dr med., spec. neuropsihijatar i supspec. psihoterapeut

Profesionalno iskustvo:

30 godina rada u raznim ustanovama za mentalno zdravlje, aktuelno na Klinici za psihijatriju KCCG u Podgorici, dvije decenije psihoterapijskog rada.

Psihoanalitički psihoterapeut
Podgorica