Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS) osnovano je 1991. godine sa ciljem da:

  1. Okupi stručnjake ovoga profila radi stvaranja i održavanja profesionalnog identiteta psihoanalitičkih psihoterapeuta, afirmisanje profesije psihoanalitičkih psihoterapeuta, kao i negovanje profesionalne komunikacije.
  2. Realizuje kontinuiranu edukaciju psihoanalitičkih psihoterapeuta.

Društvo sprovodi edukaciju novih kandidata za psihoanalitičke psihoterapeute koja se zasniva na tripartitnom (trodelnom) modelu:

  • Lična analiza;
  • Teorijski seminari;
  • Supervizija sopstvenog rada sa klijentima (pacijentima) i kliničkog seminara (grupne supervizije).

Društvo takođe može pružiti podršku i ostalim zainteresovanim grupama/institucijama, kao što reaguje i na promenljive okolnosti u široj zajednici.

Naše Društvo je jedno od osnivača Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS).

DPPS je primljeno u Evropsku federaciju za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP) krajem 1998. godine, pa su naši sertifikati prihvaćeni i u zemjama koje su članice EFPP.

Društvo trenutno čine 32 redovna, 16 pridruženih i 12 počasnih članova.