Bez obzira na pojavu mnogih vidova psihoterapijskih tehnika poslednjih godina, psihoanalitička psihoterapija i dalje predstavlja najšire primenjivan psihološki metod lečenja u psihijatriji. Istovremeno psihoanalitička psihoterapija pokauzuje veliku efikasnost i u tretiranju životnih kriza i problema, kroz koje se uobičajeno prolozi i kojii, po nekad,  mogu stvarati izvesne nelagodnosti, nesnalaženja i teškoće.

Psihoanalitička psihoterapija proistekla je iz psihoanalize sa kojom ima istovetne bazične principe, ali od koje se razlikuje, prevashodno u primeni psihoterapijskih tehnika.

Zasniva se na uspostavljanju specifičnog odnosa između  pacijenta i terapeuta u posebnim okolnostima, koje nazivamo „terapijskom situacijom“. Terapijska situacija bazirana je, prevshodno, na uzajmnom poverenju pacijenta i terapeuta  i definisana  određenim vremnom održavanja i trajanja seanse, kao i  određenim mestom održavanja.

Ciljevi psihoanalitičke psihoterapije definišu se u dva smera, koja su podjednako važna:

  • prvi je smanjenje ili otklanjanje simptoma pacijenta,
  • drugi je istraživanje i eliminisanje uzroka koji ih stvara.

Psihoanalitička psihoterapija se zasniva na tumačenju saopštenja o smetnjama, koje pacijent iznosi, kao i na tumačenju odnosa koji se stvara između pacijenta i terapeuta.

Psihoanalitička psihoterapija se ne zasniva na striktnom usmeravanju pacijenta, direktnom sugerisanju i izricanju svog mišljenja, davanju saveta ili aktivnom mešnju u život pacijenta.

U samom začetku psihoanalize i iz nje proistekle psihoanalitičke psihoterapije, područuje tretirano ovim psihoterapijskim tehnikama, činilo se dosta suženo. Razvojem psihoterapijskih tehnika, proširivalo se područje njihovih primena, kako u smislu lečenja ispoljenih simptoma, tako i u smislu bavljenja ozbiljnijim poremećajima i različitim uzrasnim dobim.