Psihoanalitički psihoterapeut se postaje završavanjem edukacije iz psihoanalitičke psihoterapije. Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije je punopravni član Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta (EFPP), što znači da se edukacija sprovodi po kriterijumima EFPP.

Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije se zasniva na tripartitnom (trodelnom) modelu:

  1. Lična analiza
  2. Teorijski seminari
  3. Supervizija sopstvenog rada sa klijentima (pacijentima) i kliničkog seminara (grupne supervizije).

Edukaciju obavljaju edukatori DPPS.

Da bi otpočeli Edukaciju za psihoanalitičkog psihoterapeuta potrebno je da imate diplomu fakulteta koja vam omogućava da radite u nekoj od pomažućih profesija u koje spadaju: lekar, psiholog, pedagog, andragog, specijalni edukator i socijalni radnik. Motivacija da se postane psihoanalitčki psihoterapeut kao i ličnost budućeg psihoterapeuta su značajni u proceni za prijem na edukaciju. Pre prijema edukatori obavljaju prijemne intervjue sa kandidatima.

Budući edukant može da se prijavi tako što će elektronskom poštom poslati svoj CV, skeniranu diplomu i molbu za prijem u edukaciju za psihoanalitičkog psihoterapeuta na adresu drustvo@dpps.rs ili može da se javi telefonom na brojeve (011) 3307615 i 3237375.

Didaktička analiza

Prvi, ključni deo edukacije za psihoanalitičkog  psihoterapeuta je lična analiza. Kroz ličnu analizu se stiče iskustvo rada na sebi, upoznaje metod rada iz pozicije pacijenta. Analiza se odvija tri puta nedeljno (50 minuta je seansa) u trajanju od tri godine. Lična analiza omogućava kandidatu da kroz rad na svojim ličnim problemima dostigne značajan stepen stabilnosti ličnosti i zrelosti koji su neophodni za uspostavljanje i održavanje psihoterapijskog odnosa i etičnosti u radu sa pacijentima. Lična analiza je poverljiv i privatan proces.

Trening analitičar obaveštava Komitet za edukaciju o početku i završetku analize. Sve ostale informacije su poverljive i ne mogu se deliti sa bilo kojim telom ili pojedincem, u Društvu ili van njega.

Teorijski seminari

Kandidat otpočinje teorijske nakon početka trening analize. Kroz seminare se stiče znanje o psihoanalitičkim teorijama.

Obavezni su sledeći seminari:

  • Uvod u osnovne pravce i pojmove u okviru psihoanalitičke teorije (8-10 nedelja).
  • Osnove teorije S. Frojda – klinički aspekti (12-16 nedelja).
  • Osnove klajnijanske teorije (12-16 nedelja).
  • Druge psihoanalitičke škole i pravci (10-12 nedelja).
  • Seminar o tehnici (10-12 nedelja).
  • Psihopatologija (12-16 nedelja).
  • Psihoanalitičke razvojne teorije (12-16 nedelja).

Dužina trajanja seminara se može menjati u okviru navedenog vremena.

Seminare vode edukatori DPPS. Seminari se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta. Na seminarima se u grupi kandidata diskutuju teorijski članci, relevantni za temu. Potrebnu literaturu obezbeđuje DPPS,  odnosno edukator koji vodi seminar.

Klinički seminar (grupna supervizija)

Klinički seminari se sastoje od prikazivanja psihoanalitičko psihoterapijskog rada kandidata sa klijentima (pacijentima) u grupi kandidata, koju vodi supervizor, edukator DPPS, u obliku grupne diskusije. Održavaju se jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta u toku godinu dana (40 nedelja). Kandidati naizmenično prikazuju svoj klinički rad.

Supervizija

Supervizija je esencijalni deo učenja psihoanalitičke psihoterapije kroz rad sa klijentima (pacijentima) pod nadzorom supervizora. Za odobrenje ulaska u superviziju kandidat mora da ima godinu lične analize, poznavanje psihopatologije kroz kliničko iskustvo i pozitivnu procenu od Trening komiteta. Kandidat bira supervizora, jednog od edukatora Društva i zajedno sa njim procenjuje izbor klijenta sa kojim se započinje psihoanalitička psihoterapija. Supervizor i kandidat se susreću jednom nedeljno u trajanju od 50 minuta kako bi razgovarali i analizirali sve što se dešava u radu kandidata sa klijentom. Supervizija traje dve godine, a supervizija sa drugim klijentom traje godinu dana i kod istog ili drugog supervizora. Kada supervizori procene da je kandidat spreman za samostalni rad predlažu mu da otpočne pisanje završnog rada.

Završni rad

Završni rad je poslednja stepenica u edukaciji za psihoanalitičkog psihoterapeuta. Rad je teorijsko klinički. Edukant bira temu u saradnji sa mentorom a u radu koristi materijal iz svog kliničkog iskustva, odnosno supervizije. Završni rad se prikazuje pred komisijom koju određuje Komitet za edukaciju DPPS. Pozitivnom ocenom rada Komitet za edukaciju predlaže Skupstini DPPS prijem novog psihoanalitičkog psihoterapeuta u svoje članstvo.