Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

064 1288705

E-mail adresa:

vesna.dukanac@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1989, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1996, Magistar medicinskih nauka, oblast psihoterapija, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1997, Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2010, Subspecijalista psihoterapije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2009, Doktor defektoloških nauka, oblast prevencija poremećaja ponašanja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER ) Univerzitet u Beogradu

Profesionalno iskustvo:

1992-1997. godine radila na Klinici za psihijatriju KCS ( u okviru specjalističkog staža)

1998. – i dalje radi u Institutu za mentalno zdravlje Beograd:  radila u Dispnazeru za mentalno zdravlje dece i adolescenata, od 2006. jedan je od osnivača Dnevne bolnice za adolescente u kojoj je I radila, od 2018. šef je Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti.

2014. godine stekla je Sertifikat za psihoterapija u okviru Saveza psihoteraapeuta Srbije.

2016. godine Ministarstvo zdravlja RS, a po predlogu predsedništva Srpskog lekarskog društva, dodeljuje joj  zvanje  PRIMARIJUSA.

2016. godine odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, promovisana je u naučno zvanje – Naučni saradnik, u oblasti defektolo[kih  nauka – FASPER BU.

2000. – i dalje član je Srpskog lekarskog društva – SLD ( psihijatrijske ( od 2000. godine)  i psihoterapijske sekcije SLD-a ( od 2005. godine)).

2006. – i dalje član je DEAPS-a ( Društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju  Srbijer).

2005. – i dalje član je DPPS-a ( Društva za psihoanalitičku psihoterapija Srbije) i obavljala je funkcije člana Predsedništva DPPS-a, blagajnika, generalnog sekretara i podpredsednika Društav u period od 2009-2017- godine.

2014-2018. bila je  delegat Srbije pri Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

2010. – i dalje član je Upravnog odbora I jedna od osnivača UPPPS-a ( Udruženja za psihoanalitičku psihoterapija parova i porodica Srbije).

2013. godine ima status Edukataro DPPS-a.

2007- 2013. Završila je edukaciju iz grupne analize i pridruženi je član DGAB ( Društva grupnih analitičara Beograda).

2009. završila je edukaciju za edukatore asertivnog treninga pri Institutu Psihopolis u Novom Sadu.

2017. godine stekla je zvanje Docenta, predaje na Visokoj školi socijlanog rada u Beogradu.

2018. godine izabrana je za šefa Kateddre za socijalni rad na Visokoj školi socijlanog rada u Beogradu

2008. godine učestvola je u relaizaciji naučnog projekta “UNapređenje zdravlja posebnih grupa stanovništva ( 1802-08) Predmet 05 “Prevencija samoubistva I nasilja kod mladih”

2019. učestvuje u realizaciji projekta koji organizuje IOM (Međunarodna organizacija za migracije – Ujedinjene nacije) i VŠS Beograd “MI I ONI smo za JEDNO”

U toku svog profesionalnog rada objavila je 67, od čega je publikovano 23 radova u domćim i međunarodnim časopisima od čega je 4 rada objevljeno u časopisima koji se nalaze na SCI listi.