Trening komitet Društva sačinjavaju:

Name Zvanje Grad

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

gordana.bokalovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut)

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u Udruzenju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta (UDAPS).

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

olga.colovic1312@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Profesionalno iskustvo:

Od 1993. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje (specijalista psihijatrije postala je 1997.g.). Do 2010.g.  radila je na Odeljenju za afektivne poremećaje i krizna stanja, zatim u Dnevnoj bolnici, Odsek za neuroze i poremećaje ličnosti, a od 2012. godine je šef Kabineta za psihoterapiju pri Specijalističko – konsultativnoj službi Instituta za mentalno zdravlje. Od 2001. do 2007. godine bila je konsultant psihijatar u programu za iseljavanje u drugu zemlju i konsultant psihijatar u radu sa žrtvama trgovine ljudima pri IOM – UN (Međunarodna organizacija za migracije – Ujedinjene nacije). Od 2018.g. je konsultant i edukator u programu “Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška migrantima” pri IOM- UN. Od 2016-2019.g. bila je član Etičkog komiteta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Stekla je zvanje primarijusa 2013. godine, a iste godine je izabrana za asistenta Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum na predmetima Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma, aktuelno je uzela status mirovanja. 1993-1994.g. bila je observer jednogodišnje psihodramske psihoterapijske grupe pacijenata na kliničkom  odeljenju Instituta za mentalno zdravlje, 1995.g. završila je uvodni seminar iz porodične psihoterapije alkoholizma, Institut za mentalno zdravlje, 2001-2002.g. završila je uvodni deo iz integrativne psihoterapije, pri Asocijaciji za traumaterapiju, integrativnu terapiju i psihosocijalne intervencije, Beograd –   u asocijaciji sa  Fritz Perls Institute fur integrative therapy, gestalttherapie und kreativatsforderung, Dusseldorf, Germany. 2009 godine završila je kurs Short-term psychodynamic supportive psychotherapy for depression na 162nd American Psychiatric Association Annual Meeting u San Francisku, USA.

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

sanja.dimoski@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetu

Profesionalno iskustvo:

Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i mladi sa poremećajem ponašanja, osobe sa problemima zavisnosti od supstanci i njihovim porodicama, osobe sa govornim poremećajima, psihoterapijski klijenti) u državnom i privatnom sektoru. Zvanje psihoanalitičara stekla u okviru Beogradskog psihoanalitičkog društva 2009. godine. Trenutno, u praksi se bavi psihoanalizom i psihoanalitičkom psihoterapijom. Objavljena joj je knjiga „Čudesno u nama – od bajke do psihoterapije” (Treći trg, 2016) u kojoj su praćene paralele između tokova psihoanalitičkih psihoterapija i sadržaja omiljenih bajki klijenata na terapiji.

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Trening komiteta
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Član Trening komiteta
Beograd