Grad:

Valjevo, Srbija; Pearl River, New York State, USA

Kontakt telefon:

064 144 0765; +1(929) 313-9313

E-mail adresa:

b.stamatovicgajic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1991, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

2001, Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2001, Magistar medicinskih nauka, oblast biološka psihijatrija, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2011, Doktor medicinskih nauka, oblast psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

2013, Specijalista psihoterapije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2017, ECFMG Certificate, USA

Profesionalno iskustvo:

Prof. dr Branka Stamatović Gajić je specijalista psihijatrije i specijalista psihoterapije sa preko 28 godina medicinske prakse.

Po završenom fakultetu zapošljava se kao asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gde započinje i postdiplomske studije. U toku 1992. boravi u Holandiji, kao gostujući naučnik u  Psihoneurofarmakološkoj istraživačkoj jedinici Katoličkog univerziteta u Najmegenu (Psychoneuropharmacological  Research  Unit, Catholic University of Nijmegen, The Netherlands), gde učestvuje u istraživačkom radu.

Po povratku iz Holandije zapošljava se u Zdravstvenom centru Valjevo, a u Službi psihijatrije od 1994.godine.

Od 1993.godine, član Srpskog lekarskog društva i Psihijatrijske sekcije u okviru kojih je imala i rukovodeće funkcije. Od  2000-2002 Član je Predsedništva SLD Podružnica Valjevo a od 2006.-te i dalje, Član Predsedništva Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. Član je od 2000-te godine Udruženja psihijatara Jugoslavije, a od 2004-te Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Na mestu je  Podpredsednika Upravnog odbora nevladine organizacije »Centra za istraživanje i unapredjivanje mentalnog zdravlja-VAnima« od 2000.-te godine. Bila je Predsednik Nadzornog odbora Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS), a čiji je član i osnivač od 2004-te.

Uključena je u rad Ekspertske grupe za zdravlje mladih kao član Grupe za razvoj i mentalno zdravlje mladih Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a od 2004. do 2009.godine radi kao regionalni koordinator projekta „Razvoj zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke za Kolubarski region, i od tada završava čitav niz edukacija vezanih za pitanja organizacije, finansiranja, rukovođenja i kvaliteta.

2005 i 2006.-te godine se usavršava pri Institutu svetske banke na  Semmelweis University u Mađarskoj.

Kooistraživač studija: „Subjective Experience and Physical Activity in the Everyday Life of Psychiatric Clients“ 2004.te godine, studije “ Social Support and Companionship Among People with Mental Illness in Serbia “ 2005.te godine i studije  „Cognition and symptoms in social and physical activity for Serbians with schizophrenia living in the community“ u saradnji, Indiana University i Psihijatrijske službe u Valjevu pod rukovodstvom Prof.dr  Bryan P. McCormick sa Indiana University.

U toku 2008. i 2009.-te godine Ministarstvo zdravlja je angažuje na poslu eksternog evaluatora projekta ”Jačanje nacionalnog odgovora na HIV/sidu decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga”, za oblast pružanja usluga ”Prevencija HIV-a/smanjenje štete među intravenskim korisnicima droga”.

Godine 2013. Izabrana je za vanrednog profesora na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum. Na tom fakultetu bila je dekan od 2015.do 2018.te godine.

Tokom 2015.godine biva izabrana za člana Američke Akademije za psihoanalizu i dinamičku psihijatriju (Psychiatric Fellow of American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry).

2010.godine Ministarstvo zdravlja RS, a po predlogu predsedništva Srpskog lekarskog društva, dodeljuje joj zvanje  PRIMARIJUSA.

2017.godine je gostujući profesor na The Global Institute for Health and Human Rights, University at Albany, State University of New York.

Trenutno je angažovana kao pridruženi istraživač The Institute for International Health and Education (IIHEUS), Albany, USA gde saradjuje sa Prof.dr Kamiar Alaei u niz medjunarodnih projekata u sferi mentalnog zdravlja i ljudskih prava.

Lokalni je ekspert Caritas Italiana u Srbiji pri projektu UPdate of Socializing and TREAtment inMental health, pri  European Commission, Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) funding, 2010.

2010.godine završava Interdisciplinary Postgraduate Training in Mental Health Policy and Economics Research. The International Center of Mental Health Policy and Economics  (ICMPE) u Milano, Italija.

U toku svog profesionalnog rada objavila je 86 radova, od čega je 15 publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima (9 radova je u časopisima na SCI listi), a 6 je publikovano u izvodu.